Allmänna villkor

1. Allmänt

Dessa Allmänna Villkor gäller för alla tjänster som Jevis AB (Jourtjänst), organisationsnummer 559276-4632, tillhandahåller vid varje given tidpunkt. Dessa villkor kompletterar bestämmelserna som finns i orderbekräftelsen. Om det uppstår avvikelser mellan bestämmelserna i orderbekräftelsen och de Allmänna villkoren, ska orderbekräftelsen ha företräde.

2. Debitering

Jevis AB erbjuder fasta priser på startpaket för våra tjänster. Arbetstid utöver startpaketet debiteras per påbörjad halvtimme. Aktuell prislista hittar du här.

Storhelgstillägg om 1000:- inkl. moms tillkommer på ordinarie priser på:

Julafton

Nyårsafton

Påskafton

Midsommarafton

3. Bekräftelse

Vid beställning av Jevis AB:s tjänster som sker antingen via telefon på 010-880 05 78 alternativt vid inskickat formulär får du som kund en bekräftelse på beställt arbete via SMS där du godkänner dessa villkor.

4. Tilläggsarbete

Om det uppkommer behov av ytterligare arbete (tilläggsarbete) i samband med uppdragets utförande, ska teknikern informera kunden och be om instruktioner. Om kunden inte kan nås inom rimlig tid kan Jevis AB ändå utföra tilläggsarbetet under följande omständigheter:

 1. a) om kostnaden för tilläggsarbetet är försumbar eller låg i förhållande till uppdragets pris, eller
 2. b) om det finns särskilda skäl att tro att kunden önskar att tilläggsarbetet utförs. 

5. Betalningsvillkor

  Betalning sker mot faktura, förfallodatum anges på fakturan (standard är 10 dagar). Jevis AB förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning i samband med bokning. 

  Betalning ska vara Jevis AB tillhanda senast på förfallodagen som anges på gällande faktura. Vid försenad betalning förbehåller sig Jevis AB rätten att debitera dröjsmålsränta enligt § 6 Räntelagen samt kräva ersättning för betalningspåminnelse samt inkassokostnader.

  Jevis AB förbehåller sig rätten att ta ut en fakturaavgift för e-postfakturor: 29 SEK. Fakturaavgift för postfakturor: 49 SEK.

  6. Rot & rutavdrag

  Om du önskar nyttja rot/rutavdrag så ska detta meddelas vid beställningstillfället. Som Kund ansvarar du för att lämna kompletta och korrekta underlag för rot/rutavdrag. Det är även kundens ansvar att säkerställa att du har rätt till rot/rutavdrag.

  Om ROT/RUT-avdraget inte godkänns av Skatteverket, så förbehåller sig Jevis AB att debitera kund för kvarstående summa som inte täcks av Skatteverket.

  7. Avbeställningsregler

  7.1 Jourarbeten:

  När ett jourarbete har blivit registrerat av Jevis AB anses det vara påbörjat.  Det är inte möjligt att avboka eller omboka jourarbeten.

  7.2 Planerade arbeten:

  Planerade arbeten kan kostnadsfritt avbokas fram till 48 timmar innan arbetet ska utföras. Efter det tillkommer en avbokningsavgift på 1 000 kr inklusive moms.

  8. Användning av underleverantörer

  Jevis AB förbehåller sig rätten att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet.

  9. Behandling av personuppgifter

   I samband med att du kontaktar oss med en bokningsförfrågan kommer vi att samla in och lagra uppgifter om dig. Vi tillser alltid att all behandling av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt och enligt tillämplig lagstiftning.

   Vi behandlar uppgifterna för att fullfölja våra åtaganden mot dig, för administration, felsökning, support, fakturering, för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag och annan författning samt för att marknadsföra våra tjänster.

   Om det behövs för fullgörande av åtaganden gentemot dig, lämnas uppgifterna till våra samarbetspartners. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon annan tredje part, om inte detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

   I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

   10. Reklamation av utfört arbete

   Vi strävar alltid efter att utföra våra tjänster med högsta kvalitet och precision. Om du av någon anledning inte är nöjd med det arbete vi har utfört, ber vi dig att omedelbart kontakta oss för att framföra din reklamation.

   Reklamationen bör vara skriftlig och tydligt beskriva de problem eller brister du upplever med det utförda arbetet. Vi kommer att undersöka ärendet noggrant och vidta åtgärder för att korrigera eventuella felaktigheter eller brister. Vårt mål är att säkerställa din tillfredsställelse och lösa eventuella problem på bästa möjliga sätt.

   Vänligen notera att reklamationer bör framföras inom en skälig tidsram efter att arbetet har slutförts. Vi förbehåller oss rätten att avgöra vad som anses vara en rimlig tidsram baserat på typen av tjänst och omständigheterna kring reklamationen.

    

   10.1 Reklamation av utfört arbete

   Vid reklamation kräver vi att få göra en egen felsökning för att noggrant utvärdera situationen och dra en korrekt slutsats. Det är viktigt att notera att vi inte godtar en annan firmas felsökning som giltig underlag för beslut. Vi ber dig vänligen att tillhandahålla all relevant information angående de återkommande avloppsstopp du har stött på, inklusive detaljer kring tidigare åtgärder som har vidtagits. Genom att tillhandahålla denna information kan vi erhålla en djupare förståelse för situationen och fatta välgrundade beslut för att effektivt lösa problemet.

   Det är av väsentlig betydelse att påpeka att om det uppdagas att avloppsstoppet orsakades av främmande föremål som inte hör hemma i systemet eller om vi upptäcker någon form av beläggning såsom rost, flytspackel eller urinkristaller i ledningen, eller om det framkommer någon typ av skada eller svacka på ledningen, kommer reklamationsrätten att upphöra. I dessa specifika fall kan det bli nödvändigt för oss att debitera för den genomförda felsökningen.

   11. Ångerrätt enligt lag

   Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal (2005:59) har du som privatperson 14 dagars ångerrätt på planerade arbeten. För jourarbeten gäller inte ångerrätten. Om du vill åberopa din ångerrätt ska du meddela detta till Jevis AB inom ångerfristen.

   Ångerfristen räknas från den dag då du beställt arbetet. Om Kunden begär att uppdraget ska utföras under ångerfristen förverkas ångerrätten och kunden ska betala det avtalade priset.

   För företagskunder och bostadsrättsföreningar gäller ingen ångerrätt.

    

   Se aktuell prislista